NavigaceVítejte na stránkách Skládka Vrbička s.r.o


Druhy odpadů, které se smějí do skládky ukládat:

 

Katalogové číslo druhu odpadu
Název druhu odpadu
Poznámka
01 01 01
Odpady z těžby rudných nerostů
01 01 02
Odpady z těžby nerudných nerostů
01 03 06
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08
Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
01 04 08
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
TMZS
01 04 09
Odpadní písek a jíl
TMZS
01 04 10
Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
01 04 12
Hlušiny a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod číslem 01 04 07 a 01 04 11
01 04 13
Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07
02 01 04
Odpadní plasty (kromě odpadů)
02 01 10
Kovové odpady
02 06 02
Odpady konzervačních činidel
04 01 08
Odpady usní
04 01 09
Odpady z úpravy a apretace
04 02 09
Odpady z kompozitních tkanin
05 01 17
Asfalt
07 02 13
Plastový odpad
08 02 01
Odpad práškové barvy
08 02 02
Vodné kaly obsahující keramické materiály
08 02 03
Vodné suspenze obsahující keramické materiály
09 01 07
Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 08
Fotografický film a papír neobsahující stříbro
09 01 10
Fotoaparáty na jedno použití bez baterií
10 01 01
Škvára a struska a kotelní prach
10 01 02
Popílek ze spalování uhlí
10 01 05
Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsíření spalin
10 01 25
Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
10 02 01
Odpady ze zpracování strusky
10 02 02
Nezpracovaná struska
10 02 10
Okuje z válcování
10 03 02
Odpadní anody
10 03 05
Odpadní oxid hlinitý
10 05 01
Strusky
10 06 01
Strusky
10 07 01
Strusky
10 08 04
Úlet a prach
10 08 09
Jiné strusky
10 09 03
Pecní struska
10 09 06
Licí formy a jádra neuvedená pod číslem 10 09 05
10 09 08
Licí formy a jádra neuvedená pod číslem 10 09 07
10 10 03
Pecní struska
10 10 06
Licí formy a jádra neuvedená pod číslem 10 10 05
10 10 08
Licí formy a jádra neuvedená pod číslem 10 09 07
10 11 03
Odpadní materiály na bázi skelných vláken
10 11 12
Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
10 11 14
Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
10 12 01
Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
10 12 03
Úlet a prach
10 12 06
Vyřezané formy
10 12 08
Odpadní keramické zboží (po tepelném zpracování)
10 12 12
Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
10 13 01
Odpad surovin před tepelným zpracováním
10 13 14
Odpadní beton a betonový kal
12 01 01
Piliny a třísky železných kovů
12 01 03
Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 05
Plastové hobliny a třísky
nevyužitelné
15 01 02
Plastové obaly
nevyužitelné
15 01 04
Kovové obaly
nevyužitelné
15 01 06
Směsné obaly
nevyužitelné
15 01 07
Skleněné obaly
nevyužitelné
15 01 09
Textilní obaly
nevyužitelné
16 01 17
Železné kovy
16 01 18
Neželezné kovy
16 01 19
Plasty
nevyužitelné
16 01 20
Sklo
nevyužitelné
16 01 22
Součástky jinak blíže neurčené
17 01 01
Beton
TMZS
17 01 02
Cihly
TMZS
17 01 03
Tašky a keramické výrobky
TMZS
17 02 02
Sklo
17 02 03
Plasty
17 03 02
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 11
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
TMZS
17 05 06
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
TMZS
17 05 08
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
TMZS
17 06 04
Izolační materiál neuvedený pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
18 01 04
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny požadavky
19 05 01
Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
19 04 01
Vitrifikovaný odpad
19 08 01
Shrabky z česlí
19 08 09
Směs tuků z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a tuky
19 09 04
Upotřebené aktivní uhlí
19 12 12
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
20 01 01
Papír a lepenka
20 01 02
Sklo
nevyužitelné
20 01 10
Oděvy
nevyužitelné
20 01 11
Textilní materiály
nevyužitelné
20 02 02
Zemina a kameny
TMZS
20 02 03
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01
Směsný komunální odpad
20 03 02
Odpad z tržišť
20 03 03
Uliční smetky
20 03 06
Odpad z čištění kanalizace
20 03 07
Objemný odpad

 

 
Kontakt

Skládka Vrbička s.r.o.

Partyzánská 93

441 01 Podbořany

 

Tel. kancelář: 415 214 517-8

Tel. skládka:   415 212 358

Fax:                415 214 518

E-mail:  skladkavrbicka@ohremedia.cz